Úvaha na téma vánoce

18.12.2013 13:18

Vážení čtenáři, milí přátelé. 

Vánoční čas je něčím, co pomalu každý vnímá jinak. Pro někoho jsou synonymem toho, co všechno musí stihnout, pro jiné je to prostor pro jakési rituály a oslavu a pro některé jsou Vánoce dobou vzpomínek a bolesti, které v tento čas kdysi prožily. 

Jistě mi dáte za pravdu, že to, co dělá Vánoce vánocemi, jsou děti a jejich natěšená touha se dozvědět, co pro ně bude připraveno pod stromeček. Všichni jsme kdysi byli dětmi a tak to jejich těšením na Vánoce do jisté míry prožíváme s nimi, spolu s těmi našimi vzpomínkami z toho našeho dětství a mládí. 

Prostě z Vánoc se stala tradice a vůbec, podle mne, nezáleží na tom, jestli toho dvacátého čtvrtého je správné datum, kdy se narodil Ježíš nebo jestli má na toto datum vliv pohanský svátek slunovratu. Protože Vánoce byly, jsou a budou chvílí zastavení. Chvílí pohody a rodinného soustředění se u domácího stolu. Chvílí obrácení své sebestřednosti na druhé, se záměrem udělat bližnímu radost. 

A když k tomuto přidáme vzpomínku na narození Ježíše Krista, na Betlém, na pastýře, na anděla, který jim přišel povědět, že se právě narodil ten, který naplní proroctví starozákonních proroků a umožní, aby svou obětí na kříži zrušil prokletí věčné smrti a umožnil člověku návrat do ráje, ze kterého byl pro svou neposlušnost a vzpouru vůči Bohu vyhnán, dáme Vánočnímu času větší dimenzi. 

To nejdůležitější pro člověka je to, aby tento fakt byl ochoten a schopen přijmout vírou. Asi nejvíc korespondující s tímto faktem je příběh z Janova evangelia z jedenácté kapitoly o Lazarovi. 

Dovolte mi malý úryvek z tohoto příběhu.

17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. 18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty , 19 a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. 20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. 21 Marta řekla Ježíšovi: ”Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. 22 Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“ 23 Ježíš jí řekl: ”Tvůj bratr vstane.“ 24 Řekla mu Marta: ”Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ 25 Ježíš jí řekl: ”Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

Ježíšova otázka: „Věříš tomu,“ v příběhu patřila Martě. Ale každý, kdo čte tento text, kdo tento text slyší, patří každému čtenáři a posluchači. 

Přátelé, věříme tomu? 

Rád bych se se všemi, kdo tyto řádky čtou, sešel jednou na nové zemi již bez bolesti, nemocí, slz, křivd a utrpení. 

Dovolte mi na závěr poslední část textu z knihy Zjevení Jana. Protože pro toto křesťané žijí.

— Nové nebe a nová země

21,1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. 2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: “Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 4 a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.”

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: “Hle, všecko tvořím nové.” A řekl : “Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.” 6 A dodal: “Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega , počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. 7 Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.”

9 A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: “Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.” 10 Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11 zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. 12 Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. 13 Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. 14 A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.

15 Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. 16 Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr . Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. 17 Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl. 18 Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.  19 Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20 pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 21 A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.

22 Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. 23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. 24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají  svou slávu . 25 Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. 26 V něm se shromáždí sláva i čest národů. 27 A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

22,1 A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. 2 Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. 3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a  Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, 4 budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. 5 Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

— Závěrečná slova

6 A řekl mi: “Tato slova jsou věrná a pravá; Pán, Bůh dávající Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát: 7 Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.”

8 To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. 9 Ale on mi řekl: “Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!”

10 A řekl mi: “Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko. 11 Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. 12 Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. 13 Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. 14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. 15 Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.

16 Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.”

17 A Duch i nevěsta praví: “Přijď!” A kdokoli to slyší, ať řekne: “Přijď!” Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh  ran popsaných v této knize. 19 A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. 20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: “Ano, přijdu brzo.” Amen, přijď, Pane Ježíši! 21 Milost Pána Ježíše se všemi .

           (Pavel Huml)